Regulamin konkursu Facebook z dnia 25.10.2021
Regulamin konkursu na FACEBOOK’U
§ 1 Określenie Organizatora
1. Organizatorem Konkursu jest: Marcin Bolanowski FOTOGRAF z siedzibą w Ostrowie WIelkopolskim pod adresem: ul. Śmigielskiego 2a/7, 63-400 Ostrów Wlkp, NIP 622 250 92 62, REGON 3887611729 (zwany dalej „Organizator”)
§ 2 Termin i miejsce Konkursu
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Dopasuj imię do psa! zwany dalej: "Konkursem".
2. Konkurs trwa od momentu wstawienia postu konkursowego na platformie Facebook.
3. Konkurs prowadzony jest na Facebook’u https://www.facebook.com/fotocanis przez @fotocanis
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub administrowany we współpracy z serwisem Facebook.
§ 3 Nagrody
1. Nagrodą główną w konkursie będzie jedno zaproszenie na psią sesję zdjęciową, która odbędzie się w Ostrowie Wlkp. i okolicach. 
2. Nagrodą pocieszenia będzie bon rabatowy na psią sesję zdjęciową, która odbędzie się w Ostrowie Wlkp. i okolicach. 

§ 4 Przebieg Konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada aktywny profil na Facebook i zapoznała się z niniejszym regulaminem.
2. Organizator Konkursu powoła swoją komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu.
3. Zadaniem konkursowym będzie dopasowanie imion psów do ich zdjęć oraz krótkie uzasadnienie, dlaczego pies zgłaszającego udział w konkursie zasługuje na zaproszenie na sesję zdjęciową.
4. Nagrodę główną zdobędzie osoba, która jako pierwsza dopasuje imiona psów do ich zdjęć umieszczonych w poście konkursowym. Imiona psów także zostanę podane w poście konkursowym.
5. Ponadto spośród osób, biorących udział w konkursie, nagrodę pocieszenia za najciekawsze uzasadnienie otrzyma osoba wyłoniona przez Komisję Konkursową. W ocenie będą brane pod uwagę w szczególności: zgodność z tematyką konkursu pomysłowość i oryginalność
6. Poprawną odpowiedź oraz uzasadnienie należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym na platformie Facebook.
7. W przypadku nieudzielenia poprawnej odpowiedzi przez żadnego z uczestników, Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze uzasadnienie i na tej podstawie przydzieli nagrodę główną.
8. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz. Ponadto komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę.
9. Zgłoszenia można umieszczać od momentu utworzenia postu konkursowego na platformie Facebook, do dnia zakończenia konkursu (dokładna data i godzina zostanie podana w poście konkursowym. Zgłoszenia opublikowane po tym terminie nie będą uwzględniane.
10. W sytuacji, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, Zwycięzca taki zobowiązany jest przynieść/przesłać do Organizatora oświadczenie obejmujące pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu, będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie.

§ 5 Dane osobowe
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
2. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest FOTOGRAF Marcin Bolanowski z siedzibą w Ostrowie Wlkp. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia bez podawania przyczyny. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody.
4. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego nazwy profilu Facebook w celu poinformowania o wynikach Konkursu w komentarzu na profilu Facebook organizatorów

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu zadeklarowanym w poście konkursowym przez organizatora. Publikacja odbędzie się w formie nowego postu z wynikami na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/fotocanis
3. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców w przeciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Koszt wysyłki nagrody ponosi Organizator (wysyłka wyłącznie na terenie Polski).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę danych korespondencyjnych, także skutkujące brakiem możliwości przekazania nagrody Zwycięzcy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Konkursu.
6. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu Facebook. Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
7. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje należy nadesłać na adres e-mail Organizatora. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję Konkursową w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
Back to Top